Ordenantzak 2020

ITSASONDOKO UDALA

2021 urterako ordenan­tza fiskalen aldaketa

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, behin betiko onartu­tzat jo dira 2020ko urriaren 20an, Udalba­tza­rrak hartutako hasierako erabakiak, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzak alda­tze­koak, 2021 urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldatutako testuak honakoak izanik:   

 

 

Ordenan­tza fiskalaren 1. Eranskina alda­tzea, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arau­tzen duena.

ERANSKINA

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota                                                                Euro

a)  Turismoak.

9 z. fiskal baino gu­txi­agokoak .................................         29,50

9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak ........................         73,61

12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak ..........................       128,86

14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak ..........................       178,17

16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak ..........................       236,08

20 z. fiskaletik gorakoak ...........................................       291,40

b)  Autobusak.

21 plaza baino gu­txi­agokoak ..................................       161,85

21etik 50 plaza bitartekoak ......................................       256,23

50 plazatik gorakoak .................................................       336,18

c)  Kamioiak.

1.000 kg. baino gu­txi­agoko karga erabil ...............         82,19

1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil. ..............       179,79

2.999 9.999 bitarteko karga erabil. ........................       268,93

9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik. .................       336,18

d)  Traktoreak.

16 z. fiskaletik beherakoak ......................................         34,30

16etik 25 z. fiskaletara bitartekoak .........................         59,93

25 z. fiskaletik gorakoak ...........................................       188,82

e)  Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturi- ko atoi eta erdi-atoiak.

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak                    34,30

Poten­tzi­a eta ibilgailu mota                                                                Euro

1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil. ..............         59,93

2.999 gorakoak ..........................................................       188,82

f)  Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak ............................................................            9,50

125 zk. rainoko motozikletak ...................................            9,50

125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak ...............         16,32

250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak ...............         33,23

500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak ...........         68,74

1.000 zk.tik gorako motozikletak ............................       137,38

Familia ugariei ibilga¡luen zergan %50eko hobaria ematea. Hobaria era honetan aplikatuko da:            
 

— Hobaria ibilgailu bakarrarengatik aplikatuko da.

— Familia unitateak duen errenta kontutan hartuko da hobaria aplika­tze­ko garaian, hauek izango dira hobaria jaso ahal izateko kontutan izango diren errenta mugak:

— Hobaria jaso­tze­ko eskaria egin beharko da, aplikagarri den urteko urtarrilak 31.ª baino lehen.

Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenan­tza Fiskaleko eranskinaren aldaketa.

ERANSKINA

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa

a)  Hirilurreko ondasun Higiezinen gaineko Zerga: 0,17.

b)  Industrial eremuetako ondasun higiezinen gaineko zerga: %0,60.

Etxe­bizi­tza ­hutsen errekargua:

2012/4. Foru Arauaren arabera, udal honetan %50eko errekargua aplika­tzen da Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera errekargu horren aplikaziotik kanpo geratuko diren egoerak honako hauek izango dira:

Horretaz aparte uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauaren 1. artikuluan ezar­tzen den eran Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan % 50eko errekargua aplikatuko da. Errekargua aplika­tze­tik kanpo geratu dira honako egoeratan daudenak:

Etxebizitza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez diren etxebizitzetan 100etik 50eko errekargua kobratzen jarraitzea eta errekargua aplikatzetik kanpo geratuko diren salbuespenak aldatzea honako hauetara:

 

OHZn hobariren bat dutenak

Ostatu, ostaratze, hostal jarduerari atxikitakoak

Zahar etxe eta antzekoetan erroldatutako pertsonenak. Etxebizitza bat gehienez. Ofizialki onartutako mendekotasun egoera dela etxebizitzan inor erroldaturik ez 39/2006 Mendekotasun legearen onuradunak.

Bizigune programan atxikita egoteagatik hobaria dutenak. Bizigune programan egonda oraindik alokatu gabe daudenak

Oinordekotzan hartu dutenak (bi urte)

Azken 2 urtetan alokatuta egon den etxea eta berriz ere alokatzeko dagoenean baino urtarrilaren 1ean alokatu gabe daudenak.

Jarduera ekonomikoetara bideratutako etxebizitzak, ezinbestekoa izanik, JEZn altan egotea. Lanbide edo merkataritza jardueretan ari direnak.

Antolamenduz kanpo daudenak, erortzeko zorian aitortuak (ruina), hirigintza kudeaketara lotuak. Babes berezi mailan deklaratutako etxebizitzak.

Batuta dauden etxebizitzak, nahiz eta jabetza erregistroan bi finka izan eta bi ordainagiri eduki.

Ordainagiri bakarrean ageri diren etxebizitzak erregistroan finka bakarra delako (jabetza bertikala)

Etxebizitza librea erosi denetik urte beteko epean, jabe hartze baimena ematen denetik edo eskritura egiten denetik kontatzen hasita.

 

Ordenan­tza fiskalaren eranskina alda­tzea, zerbi­tzu publikoak eskain­tze­agatik eta administrazio ekin­tzak egiteagatiko tasak arau­tzen dituena.

— Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin­tza­ko baimenak ematearen tasa alda­tze­a jarraian zehazten den igoera aplikatuz honako hauetara.

6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak: 28,79 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

6.011 eurotik 30.050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak: 143,94 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

30.051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak: 287,88 eurotako tasa ordaindu beharko dute.

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO  ZERGA

Karga tasa etxebizitza, komertzio, industria eta antzekoentzat % 5

Karga tasa Baserri eta nekazal ustiapen eraikuntzak   % 2

Abere edo nekazal ustiaketa indarrean dagoen Baserri eta nekazal ustiapen eraikuntza obrak zerga ordaintzetik salbuetsita geratuko dira, Udalak, azaroaren 24ko 82/1998 Foru Dekretuko 1. artikuluko c)hizkiko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen kasuetan.

 

Etxebizitza zaharretan edo obra berrikoak ez direnak, igogailua jartzeko egin beharreko obrak eraikuntza zerga ordaintzetik salbuetsita geratuko dira.

Ur hornidura tasa tasak

Ur hornidura tasa %2ean igotzea honako tarifa hauetara: (GAO 2017-12-07)

Etxe­bizi­tze­tan

Ur kon­tsu­moa (m³) 0,96
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 2,78
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona%30 (m³) 0,29
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 13,49

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da

Industria, taberna, komerzio e.a.

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 1,93
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 5,51
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona (m³) 0,58
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 26,98
Hiruhilabeteko gutxieneko m3 15,000
Ur akometida tarifa ezartzen da 66,55
Ur baja prezintoa jartzeko tarifa 22,000

 

Hileta zerbi­tzu­en eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea.

 

Hileta zerbi­tzu­ei eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasaren aldaketa honako hauetara:

Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena.

                                                                                                         €

A)  Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ema- tea.

Plaka ............................................................................       350,59

Kon­tze­sioa ..................................................................        109,85

Grabatua 1 eta 2 eredua ..............................................       302,50

Grabatua 3 eta 4 eredua (argazkiarekin) .....................        411,40

B)  Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.           

Kasa .............................................................................        104,06

Pol­tsa ...........................................................................            6,05

Plaka.............................................................................          80,54

Kon­tze­sioa .....................................................................       163,51

      Grabatua kolumbario berrietan.

1. eredua .......................................................................       471,90

2. eredua .......................................................................       350,90

      Grabatua kolumbario zaharretan.

1. eredua .......................................................................       411,40

2. eredua .......................................................................       302,50

C)  Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzi­onalki aterako da.

4.2.  Hobira­tze eta desobira­tze lanak.

   Zerbitzua 2020tik aurrera kanpo enpresa bidez egitea aurreikusten da eta tasak aldatzen dira.

 

a)  Gorpuaren hobira­tzea.

Herritarra denean ......................................................         290,00

Kanpotarra ..................................................................       290,00

b)  Gorpuaren hobiratzea panteoian.................................       290,00

Gorpuaren hobiratzea panteoian udal langileekin egi-

   tea ezinezkoa denean  ............................................       290,00

d)  Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzen­tze­ko hobira­tzea.

Udal langileen ordutegian egiten bada......................    120,00

Kanpo empresa bidez egiten bada............................    182,00

Deshobiraketak:

e)  Beste hilerri batetara eramateko eta gorpuzkien

      kaxara sartzeko ..................................................       335,00

Gainon­tze­ko desobiraketak .....................................  ezer ere ez.

Panteoien kontzesio eskubideak beste 25 urtetako

   luzapena (m2) bakoitzeko ....................................         60,00

Gorpuzkien kaxa beste 25 urtetako luzapena .........       182,53

Zabor eta hondakin solidoen bilketa zerbi­tzua.

 

— Zabor bilketa zerbi­tzu­ko tasak alda­tze­a % 3ko igoera apli-

katuz jarraian zehazten denaren arabera:

 _____________________                                                                             €/urteko

Etxe­bizi­tza bakoi­tze­ko ..............................................       111,92

Herri gunetik urrun dauden baserriak .......................         59,05

Taberna jatetxe, pentsio eta elkarteak ......................       447,62

Lokal komertzialak .....................................................      111,92

Industria, almazen, eta industrialdean iharduera bu-

          ru­tzen den pabeloi bakoi­tze­ko .........................      471,47

Merkatal edo industria Iharduera ezarri gabeko pa-

         beloi industrial bakoi­tze­ko .................................     305,66

Talleres Jaso S.A. ......................................................   3.540,61

Kobran­tza lau hilabetez behin egingo da.

 

Estolderiako tasa.

 

Estolderiko tasak igo­tze­a honako hauetara:
 
Inspekzio tasa urtean ................................................            4,38
 
Inspekzio eta kon­tse­rbazio tasa urtean .................         15,34
Kirol instalazioen erabilera tasak igo­tzea honako tarifa hauetara.
Itsa­sondoko Errota frontoiaren alkilerra ordu bakoi-tzeko 6,50
Argi indarraren erabilera argi guztiak orduko prezioa 7,50
 

Establezimenduak ireki­tze­ko tasa

— Establezimenduak ireki­tze­ko tasa alda­tze­a %2,2 igoera aplikatuz honako hauetara:

                                                                          Sailkatuak       Sailkatu     
                                                                                                 gabeak

Industriak ........................................................ 962,33      757,33

Merkatalak, zerbi­tzu­ak, hostalari­tza .......... 577,81      432,84

Gasezko berogailua jar­tzea ....................... 107,95         54,50

Iharduerarik gabeko biltegiak .................... 432,84      239,56

Nekazari­tza eta abel­tza­in­tza­koak ............. 120,29         81,22

Zerbi­tzu publikoak eskaini eta iharduera administratiboak buru­tze­agatik ordaindu beharreko Tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenan­tza Fiskalaren eranskina alda­tzea, Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau­tzen dituena.

 

Indarrean dagoen Ibi tasa alda­tzea honako tarifa hauetara:

  • Ibilgailu baten­tzako edukiera duten garajeak 9,83 eurotako urteko tasa.
  • Ibilgailu bat baino gehiagoko edukiera duten edifiziotan, garajeak duen ibilgailu plaza kopuruengatik bikoiztuta kalkulatuko da ordaindu beharreko tasa.
Udal aparkalekuaren erabilpen tasa (euro)
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatutakoak 6 hilabeteko epean 32.76
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatu gabeak 6 hilabeteko tasa 65,51
Roulottak eta karabanak Itsa­sondoko bizilagunak 6 hilabeteko eperako 16.38
Beko kaleko zelaiaren tarifak
A) Hilabeteko tasa 50,00
B) Hilabeteko tasa 100,00
C) Hilabeteko tasa 100,00
 

Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probe­txa­mendu bereziaren tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek Errekur­tso Konten­tzioso-Administratiboa jarri ahal izango dute aipatutako erabakien kontra, Errekur­tsoa bi hilabeteko epean jarri beharko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita, Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Nagusiko dagokion Salaren aurrean.

Hori horrela izanda ere, eta aipatutako arauak baimen­tzen duen gisan, interesatuek erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahal izango dute, nahi izanez gero eta bide konten­tzioso-administratiboa erabili aurretik, hilabeteko epean, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Foralaren aurrean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aipatutako erabakiak argitara­tzen diren egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita.

Itsasondon, 2020ko abenduaren 4a. Alkatea.

 

(176) (11996)

Eranskinak: