Ordenantzak 2017

2017. URTEAN INDARREAN DAUDEN ORDENANTZAK (ez dira aldatu)

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, behin betiko onartu­tzat jo dira 2013ko urriaren 28an, Udalba­tza­rrak hartutako hasierako erabakiak, tasa, kuota, tarifa eta ordenan­tzak alda­tze­koak, 2014 urteko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, aldatutako testuak honakoak izanik:  

Ordenan­tza Fiskalaren 1. Eranskina Alda­tzea, Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arau­tzen duena.

ERANSKINA

Tarifak segidan zehazten diren inporte hauetan ezar­tzen dira:

Potentzia eta ibilgailu mota Euro

a) Turismoak.

9 z. fiskal baino ­gutxiagokoak 28,02
9tik 11,99 z. fiskaletara bitartekoak 70,54
12tik 13,99 z fiskalera bitartekoak 123,48
14tik 15,99 z fiskalera bitartekoak 170,74
16tik 19,99 z fiskalera bitartekoak 226.23
20 z. fiskaletik gorakoak 279.23

b) Autobusak.

21 plaza baino ­gutxiagokoak 155.09
21etik 50 plaza bitartekoak 245.54
50 plazatik gorakoak 322.15

c) Kamioiak.

1000 kg. baino ­gutxiagoko karga erabil 78,76
1.000 tik 2999 kg. bitarteko karga erabil 172.29
2.999 9.999 bitarteko karga erabil 257.71
9.999 kg. tik gorako karga erabilgarrik 322.15

d) Traktoreak.

16z. fiskaletik beherakoak 32,88
16etik 25z. fiskaletara bitartekoak 57,43
25z. fiskaletik gorakoak 180.94

e) Trakzio mekanikozko ibilgailuak garraiaturiko atoi eta erdi-atoiak.

1.000 kg. kargfa baliagarritik beherako eta 750 kg gorakoak 32,88
1.000tik 2.999 kg. bitarteko karga erabil. 57,43
2.999gorakoak 180.94

f) Gainerako ibilgailuak:

Ziklomotoreak 9,10
125 zk. rainoko motozikletak 9,10
125etik 250 xkra. bitarteko motozikletak 15,64
250etik 500 xkra. bitarteko motozikletak 31,84
500etik 1.000 zk.ra bitarteko motozikletak 65,87
1.000 zk.tik gorako motozikletak 131.65

Ordenanza arau­tzailea 1989ko irailaren 28an behin betiko one­tsi­rik izan zen eta onartutako ordenan­tza­ren testu osoa 1989ko abenduaren 30eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ondasun Higiezinen gaineko zerga arau­tzen duen 1. Eranskina Alda­tzea.

Eranskinaren aldaketa:

Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenan­tza Fiskaleko eranskinaren aldaketa. (GAO 2016-12-23)

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko zergari aplikagarri zaion karga tasa

  1. Hirilurreko ondasun Higiezinen gaineko Zerga: 0,165.
  2.  Industrial eremuetako ondasun higiezinen gaineko zerga 0,60.

Etxe­bizi­tza ­hutsen errekargua:

2012/4. Foru Arauaren arabera, udal honetan %50eko errekargua aplika­tzen da Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera errekargu horren aplikaziotik kanpo geratuko diren egoerak honako hauek izango dira:

Horretaz aparte uztailaren 4ko 4/2012 Foru Arauaren 1. artikuluan ezar­tzen den eran Etxe­bizi­tza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi­tza ez diren etxe­bizi­tze­tan % 50eko errekargua aplikatuko da. Errekargua aplika­tze­tik kanpo geratu dira honako egoeratan daudenak:

Etxebizitza erabilera duten eta subjetu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoitza ez diren etxebizitzetan 100etik 50eko errekargua kobratzen jarraitzea eta errekargua aplikatzetik kanpo geratuko diren salbuespenak aldatzea honako hauetara:

 

OHZn hobariren bat dutenak

Ostatu, ostaratze, hostal jarduerari atxikitakoak

Zahar etxe eta antzekoetan erroldatutako pertsonenak. Etxebizitza bat gehienez. Ofizialki onartutako mendekotasun egoera dela etxebizitzan inor erroldaturik ez 39/2006 Mendekotasun legearen onuradunak.

Bizigune programan atxikita egoteagatik hobaria dutenak. Bizigune programan egonda oraindik alokatu gabe daudenak

Oinordekotzan hartu dutenak (bi urte)

Azken 2 urtetan alokatuta egon den etxea eta berriz ere alokatzeko dagoenean baino urtarrilaren 1ean alokatu gabe daudenak.

Jarduera ekonomikoetara bideratutako etxebizitzak, ezinbestekoa izanik, JEZn altan egotea. Lanbide edo merkataritza jardueretan ari direnak.

Antolamenduz kanpo daudenak, erortzeko zorian aitortuak (ruina), hirigintza kudeaketara lotuak. Babes berezi mailan deklaratutako etxebizitzak.

Batuta dauden etxebizitzak, nahiz eta jabetza erregistroan bi finka izan eta bi ordainagiri eduki.

Ordainagiri bakarrean ageri diren etxebizitzak erregistroan finka bakarra delako (jabetza bertikala)

Etxebizitza librea erosi denetik urte beteko epean, jabe hartze baimena ematen denetik edo eskritura egiten denetik kontatzen hasita.

 

Ordenan­tza Fiskalaren Eranskina Alda­tzea, Zerbi­tzu Publikoak Eskain­tze­agatik eta Administrazio Ekin­tzak Egitegatiko Tasak arau­tzen dituena.

Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko legeak exigitutako hirigin­tzako baimenak ematearen tasa alda­tzea.

  • 6.010 euro bitarteko aurrekontua duten obrak 27 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
  • 6.011 eurotik 30050 eurotara bitarteko aurrekontua duten obrak 137 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
  • 30051 eurotik gorako aurrekontua duten obrak 274 eurotako tasa ordaindu beharko dute.
Ur hornidura tasa tasak

Ur hornidura tasa %15ean igotzea honako tarifa hauetara: (GAO 2016-12-23)

Etxe­bizi­tze­tan

Ur kon­tsu­moa (m³) 0,86
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 2,45
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona%30 (m³) 0,258
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 12

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da

Industria, taberna, komerzio e.a.

Ur kon­tsu­moa m³ bakoi­tzeko 0,172
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona fijoa (hiruhilabete) 4,90
Azpiegiturak finan­tzia­tzeko kanona (m³) 0,516
Kontadorearen kon­tser­bazioaren urteko kuota 24

Hiruhilabeteko ­gutxiengoa 15 m³ fija­tzen da.

Hileta zerbi­tzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea.

Hileta zerbi­tzuei eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematearen tasaren aldaketa  honako hauetara:

Hilobi eta gorpuzkien kaxen baimena.

A) Hilobi erabilpena 10 urtetarako baimen ematea.

Guru­tzea 4,33
Plaka 336
Ida­tzia hizkiko 2,05
Kon­tze­sioa 105.27
Grabatua 1. eranskina 132.80
Grabatua 2. eranskina 84.19
Argazkia 96.19

B) Gorpuzkien kaxen 25 urtetarako uztea.

Kasa 89.07
Pol­tsa 7,85
Plaka 77.18
Loron­tzia 56,41
Ida­tzia (hizkiko) 1,90
Guru­tzea 3,89
Kon­tze­sioa 156.68

C) Gorpuzkien kaxen uztea, epe osoa baino laburragoa izaten bada, tasa, propor­tzionalki aterako da.

Hobira­tze eta desobira­tze lanak
Gorpuaren hobira­tzea Herritarra denean 62,68
Gorpuaren hobira­tzea Kanpotarra 104.53
Gorpuaren hobira­tzea panteoian 198.58
Doakionaren eskaeraz, gorpuzkien kaxara zuzentzeko desobira­tzea 62,68
Beste hilerri batetara eramateko 104.53
Doakion eskaerak, errautsak kaxara zuzentzeko lanak 30
Gainon­tzeko desobiraketak ezer ez
Zabor bilketa zerbi­tzuko tasak.

Zabor eta hiri ondakin solidoen bilketa zerbitzuko tasak igotzea %15eko igoera aplikatuz honako hauetra:

Etxe­bizi­tza bakoi­tzeko urteko tasa 123
Hirigunetik urrun dauden baserriak urteko tasa 56
Lokal komerzial, ileapaindegiak urteko tasa 123
Industria, almazen, urteko tasa 446
Merkatal edo industri Iharduera ezarri gabe industrial guneetan kokaturik dauden pabeloiak urteko tasa 225
Taberna, jate­txe, elkarte, pen­tsio e.a. urteko tasa 556
Talleres Jaso S.A. urteko tasa 3.350
Estolderia tasa:
Inspekzio tasa 4,20
lnspekzio eta kon­tser­bazio tasa 14,70
Kirol instalazioen erabilera tasak igo­tzea honako tarifa hauetara.
Itsa­sondoko Errota frontoiaren alkilerra ordu bakoi-tzeko 6,40
Argi indarraren erabilera argi guztiak orduko prezioa 7,50
Establezimenduak ireki­tzeko tasa.

Sailk. Actividades gabe Sailk.

aktibitatea sailk.gabe sailkatua
Industriak 922  726
Merkatalak, zerbi­tzuak, hostalari­tza 554  415
Gasezko berogailua jar­tzea 103  52
Iharduerarik gabeko biltegiak 415  230
Nekazari­tza eta abel­tzain­tza­koak 115  78

Zerbi­tzu publikoak eskaini eta iharduera administratiboak buru­tze­agatik ordaindu beharreko Tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Ordenan­tza Fiskalaren eranskina alda­tzea, Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probe­txa­mendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arau­tzen dituena.

Indarrean dagoen Ibi tasa alda­tzea honako tarifa hauetara:

  • Ibilgailu baten­tzako edukiera duten garajeak 9,63 eurotako urteko tasa.
  • Ibilgailu bat baino gehiagoko edukiera duten edifiziotan, garajeak duen ibilgailu plaza kopuruengatik bikoiztuta kalkulatuko da ordaindu beharreko tasa.
Udal aparkalekuaren erabilpen tasa (euro)
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatutakoak 6 hilabeteko epean 32.08
Kamioiak, autubusak eta antze­koak Itsa­sondon erroldatu gabeak 6 hilabeteko tasa 64.16
Roulottak eta karabanak Itsa­sondoko bizilagunak 6 hilabeteko eperako 16.04

Jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probe­txa­mendu bereziaren tasen Ordenan­tza Arau­tzailea 1998ko urriaren 1ean behin betikoz one­tsi­rik izan zen eta aipatu ordenan­tza­ren testu osoa 1998ko abenduaren 23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek Errekur­tso Konten­tzioso-Administratiboa jarri ahal izango dute aipatutako erabakien kontra, Errekur­tsoa bi hilabeteko epean jarri beharko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita, Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Nagusiko dagokion Salaren aurrean.

Hori horrela izanda ere, eta aipatutako arauak baimen­tzen duen gisan, interesatuek erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahal izango dute, nahi izanez gero eta bide konten­tzioso-administratiboa erabili aurretik, hilabeteko epean, Gipuzkoako Auzitegi Ekonomiko-Administratibo Foralaren aurrean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aipatutako erabakiak argitara­tzen diren egunaren hurrengo lanegunetik konta­tzen hasita.

 

(176) (11996)