2020ko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2020 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 135.210 
2 Zeharkako zergak 1.200 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 132.018 €
4 Transferentzia arruntak 543.902 €
5 Ondare sarrerak 13.600 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 162.670 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 988.600 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 335.239,25 €
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 254.947 €
3 Finantza gastuak 150 €
4 Transferentzia arruntak 124.554 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 273.709,75 €
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 0 €
  Guztira 988.600 €