2014ko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2013 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 136.596 
2 Zeharkako zergak 300 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 91.650 €
4 Transferentzia arruntak 479.885 €
5 Ondare sarrerak 14.800 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 76.769€
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 0 €
  Guztira 800.000 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 218.300€
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 285.152€
3 Finantza gastuak 3.350 €
4 Transferentzia arruntak 114.945 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 165.152€
7 Kapital trasferentziak 100
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza-pasiboak 13.000 €
  Guztira 800.000