2021eko aurrekontua

Atal honetan Itsasondoko herriak 2021 urtean dituen udal aurrekontuaren xehetasunak ikus ditzazkezu:

SARRERAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 131.210 
2 Zeharkako zergak 4.000 €
3 Tasak eta bestelako sarrerak 131.488 €
4 Transferentzia arruntak 527.998,57 €
5 Ondare sarrerak 13.600 €
6 Inbertsio errealen besterenganaketa 0 €
7 Kapital-transferentziak 471.703,43 €
8 Finantza aktiboak 0
9 Finantza pasiboak 530.000 €
  Guztira 1.810.000 €

 
 

GASTUAK

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 369.439 €
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuetan 243.360 €
3 Finantza gastuak 1.200 €
4 Transferentzia arruntak 137.094 €
5. Ondare Sarrerak 0€
6 Inbertsio errealak 1.048.907 €
7 Kapital trasferentziak 0 €
8 Finantza aktiboak 7.000
9 Finantza-pasiboak 3.000 €
  Guztira 1.810.000 €