ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA

2. FROGAKO EMAITZAK

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO
GOI MAILAKO ARKITEKTO
LANPOSTUAK HORNITZEKO
HAUTA-PROZESUA

PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A SUPERIOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE ITSASONDO Y LEGORRETA

 

BIGARREN ARIKETA
(2017/04/27)

SEGUNDO EJERCICIO
(27/04/2017)

 

PROBAREN EMAITZAK

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Proba gaindutu duten izangaiak:

Aspirantes que han superado la prueba

72.484.148-Q, 13,31 puntu/puntos
44.165.932-K, 12,71 puntu/puntos
72.490.099-X, 12,05 puntu/puntos
22.748.662-Y, 10,90 puntu/puntos

72.484.148-Q, 13,31 puntu/puntos
44.165.932-K, 12,71 puntu/puntos
72.490.099-X, 12,05 puntu/puntos
22.748.662-Y, 10,90 puntu/puntos

Proba gaindutu ez duten izangaiak

Aspirantes que no han superado la prueba

72.480.736-P
44.146.943-F

72.480.736-P
44.146.943-F

 

OHARRAK:

NOTAS

 

 

1)     Hamargarren Oinarrian xedatzen denaren arabera, zera xedatzen da:
a)     Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.
b)     Emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun balioduneko epea erreklamazioak egiteko.
c)     Erreklamazioak idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Legorretako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
2)     Zortzigarren Oinarrian xedaturikoaren arabera emaitzak Itsasondoko eta Legorretako iragarki oholetan eta udal web orrietan argitaratzen dira.
3)     Hirugarren ariketaren data, ordua eta lekua Itsasondoko eta Legorretako iragarki oholetan eta udal web orrietan argitaratuko dira.

1)     De conformidad con lo establecido en la Base Décima se dispone:
a)     El plazo de tres (3) días hábiles para la revisión de exámenes a contar desde el día siguiente hábil al de la publicación de los resultados.
b)     Un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la revisión del examen para la presentación de reclamaciones
c)     Las reclamaciones deberán presentarse a la Presidencia del Tribunal, por escrito, en el registro general del Ayuntamiento de Legorreta.
2)     Conforme a lo dispuesto en la Base Octava se procede a la publicación de estos resultados en los tablones de anuncios y páginas web de los ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.
3)     La fecha, hora y lugar de celebración del tercer ejercicio serán publicados de igual manera en los tablones de anuncios y páginas web de los ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.

Legorreta, 2017ko maiatzaren 15ean.
Epaimahaiburua,
 
Belen Mendizabal Otegi